OBRADOIRO: LIDERAR PARA MEDRAR

O obradoiro denominado “ LIDERAR PARA MEDRAR” está dirixido a mulleres (con discapacidade) residentes no ámbito rural (con preferencia pero sen carácter excluínte) da comarca do Barbanza, incidindo especialmente na promoción da participación das mulleres con discapacidade do eido rural.

O principal obxectivo deste obradoiro é a capacitación para o liderado das mulleres con discapacidade da comarca do Barbanza. Trátase de capacitar ás mulleres para que establezan unhas metas persoais ou mellorar as que xa teñen e así empoderarse para realizar o seu propio proxecto de vida.

DATA: 26 de XUÑO de 09:30h a 13:30h

LUGAR: Centro Social de Boiro (Rúa Principal, s/n.)

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN:

Enviar: ficha de inscrición a  info@acadar.org  ou no 981574698

ACTIVIDADE GRATUÍTA

Prazas limitadas

 

DÍPTICO DIFUSIÓN

PROGRAMA DO OBRADOIRO

Publicado en novas

Bolsas de investigación Ramón Piñeiro

Convocatoria de nove bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Contía: 990 euros brutos mensuais

Duración: a data estimada de comezo é o 1 de xullo de 2014 e rematarán, en calquera caso, o 30 de xuño de 2016.

Requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.

b) Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o cal presente a solicitude. A persoa solicitante deberá estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes, e ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2007-2008 ou posterior.

c) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os/as que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega.

d) Non resultar beneficiario/a dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

e) Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 7 puntos, calculada de acordo cos parámetros publicados pola Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de setembro de 2011 (DOG nº 188, do 30 de setembro).

f) Os/as solicitantes que teñan cursado os seus estudos en universidades non pertencentes ao sistema universitario de Galicia e posúan certificación académica nun idioma distinto do galego ou do castelán deberán xuntar a correspondente tradución xurada.

Prazo: ata o 16 de maio ( 1 mes a partir da publicación )

 

 

Publicado en novas

Bolsas produción agraria

Bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación práctica na área de sanidade da produción agraria para titulados universitarios

Áreas de coñecemento:
a) Sanidade e Hixiene Vexetal e Forestal con coñecementos en prevención e loita contra pragas agrícolas e forestais, redes de vixilancia fitosanitarias, autorización e utilización de produtos fitosanitarios; uso sostible de produtos fitosanitarios; e hixiene e trazabilidade en produtos agrícolas e forestais.
b) Sanidade e Hixiene Animal, con coñecementos en materia de programas sanitarios de vixilancia e control de enfermidades animais, redes de alerta sanitaria veterinarias, trazabilidade e identificación gandeira, xestión de subprodutos e autorización de produtoszoosanitarios.
c) Acordos Sanitarios e Controis en fronteiras, con coñecementos en materia de comercio exterior agrícola e gandeiro, criterios técnicos e negociación para a apertura de mercados exteriores, e controis nos puntos de inspección en fronteiras.

Requisitos:
a) Ser español, ou nacional dalgún Estado Membro da Unión Europea ou de terceiros países, residente legal en España.
b) Dominio do idioma español. Só se requirirá proba documental nos casos en que se trate de candidatos non españois e que leven residindo en España por un período inferior a dous anos.
c) Estar en posesión ou en condicións de obter, o último día do prazo de presentación das bolsas, o título universitario de graduado, diplomado, licenciado, enxeñeiro técnico ou superior, doutor, ou titulacións equivalentes nas materias e especialidades relacionadas coas bolsas que se convocan no momento da concesión da bolsa. Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais deberán estar homologados ou recoñecidos e producir plenos efectos xurídicos na data de presentación da solicitude.
d) Ter Coñecementos de inglés.
e) Manexo a nivel de usuario dos programas informáticos de tratamento de texto, folla de cálculo e presentacións.
f) Non estar incursas nalgunha das prohibicións a que se refire o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Duración: dende a concesión ata 31 de decembro de 2014, e poderán ser prorrogadas anualmente ata un máximo de catro anos

Contía : 1.150 euros mensuais por beneficiario.

Tagged with: ,
Publicado en novas

Cursos de albanelería

O Centro Empresarial da Construcción do Barbanza presentan a nova convocatoria de cursos de formación bonificada para empregados en activo (maio 2014).

Tódo-los cursos que se imparten son 100% bonificados a través dos seguros sociais, polo que non suponen ningún coste para a empresa.

Contacto:

Polígono Xarás, nº 64

15960 Ribeira

Tlf/Fax: 981874647- 669820533

cecb@telefonica.net / www.cecbbarbanza.com

Tagged with: , , ,
Publicado en novas

Porgrama C-Teams

XORNADA DE PRESENTACION PROGRAMA C-TEAMS PARA A MELLORA  COMPETITIVA DE NOVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓXICA
Lugar: MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA – MUPEGA. San Lázaro, 107 – 15703 Santiago
Data: martes 13 de maio
Horario: de 12:00 a 14:00h.

C-TEAMS é un Programa do Igape pensado para axudar ás novas empresas de base tecnolóxica a prosperar e seren máis competitivas.

É o programa idóneo para novas empresas onde os recursos materiais, humanos e temporais escasean. Con C-TEAMS, as empresas participantes poderán redefinir ou deseñar unha nova carteira de productos ou servizos adaptados ás demandas reais do mercado.

C-TEAMS, aberto a empresas con menos de catro anos de vida, aplica técnicas e ferramentas de éxito, para empresas de nova creación, probadas con anterioridade en máis de 100 Pemes galegas.

Incrición 

Tagged with:
Publicado en novas

Concurso para creadores

xuventudecrea_2014Programa “Xuventude Crea”

Convocatoria

Obxecto: concurso para mocidade nas especialidades de teatro, artes plásticas, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis, moda e deseño de xoias.

Destinatarios:

1. Poderán solicitar a participación os/as mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade feitos no ano 2014, agás o establecido no capítulo II segundo cada especialidade.

2. Non poderán participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do ano anterior.

3. Enténdese por profesional para os efectos da presente disposición aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na cal solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dado/a de alta como autónomo/a nunha actividade que teña unha relación directa coa citada especialidade.

4. Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.

5. A participación supón a aceptación total das condicións fixadas nesta disposición, e unicamente a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado queda facultada para dirimir calquera controversia derivada da interpretación destas, así como para decidir a suspensión dunha especialidade no caso de non acadarse unha participación mínima de dez solicitantes previa comunicación a estes/estas.

6. A información contida neste artigo debe ser complementada co disposto no capítulo II (parte específica).

 

Premios:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Prazo: termina o 30 de xuño de 2014

Tagged with:
Publicado en novas

Bolsas en sanidade produción agraria

BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA NA ÁREA DA SANIDADE DA PRODUCIÓN AGRARIA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS

Convocatoria

Destinatarios: consultar os requisitos no artigo 3 da convocatoria

Obxecto:

Bolsas de formación práctica para titulados universitarios nas seguintes áreas de coñecemento:

a) Sanidade e Hixiene Vexetal e Forestal.

b) Sanidade e Hixiene Animal.

c) Acordos Sanitarios e Controis en fronteiras.

 

Duración e dotación das bolsas:


1. As bolsas comezarán dende a incorporación dos bolseiros tras a notificación da resolución de concesión destas, finalizando o 31 de decembro de 2014, e poderán ser prorrogadas anualmente ata un máximo de catro anos, finalizando o 31 de decembro de 2018, logo de solicitude do beneficiario e de acordo coa avaliación polo titor da labor realizada, e sempre que exista dispoñibilidade presupostaria no correspondente exercicio.


2. A contía destas bolsas por beneficiario será de 1.150 euros mensuais referidos ao ano 2014, á que se aplicarán os descontos e as retencións legais vixentes, incluídas as cotizacións á seguridade social, que correspondan. A devandita contía poderá ser actualizada anualmente, de acordo co Índice de Prezos ao Consumo dos doce meses anteriores.

Prazo: Quince días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde. Ata o 12 de maio.

Publicado en novas

Programa Argo

Axudas económicas aos titulados de universidades españolas que realicen prácticas formativas en empresas ou entidades de ámbito internacional.

Convocatoria

Gastos subvencionables:

As axudas irán destinadas a subvencionar os titulados universitarios os gastos de aloxamento e manutención, mediante unha dotación mensual, gastos de viaxe, visados, etc
Poderánse conceder ata  600 axudas. 

Prácticas:

Deberán realizarse en empresas ou entidades de ámbito internacional que actuarán como «empresas de acollida» e que, debidamente rexistradas no programa, realicen unha oferta para que os titulados poidan realizar unha estanza formativa con sede nalgún dos países integrados no Programa ARGO

As empresas ou entidades de acollida deberán ter a súa sede en países de Europa, Estados Unidos e Canadá. Igualmente poderán realizarse as devanditas prácticas en entidades e empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia e Oceanía.
A duración das estanzas será dun mínimo de 5 e un máximo de 8 meses.

Requisitos:


1. Poderán solicitar estas axudas todos os titulados universitarios, españois e estranxeiros menores de 35 anos, con residencia legal en España e que obtivesen nos tres últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Non poderán participar os titulados de Master ou outro tipo de estudos de posgrao que non obtivesen o título previo a estes estudos nunha universidade española.
2. Os beneficiarios deberán estar en disposición, no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulacións oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma do país ou países solicitados.
3. Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e estanza, esixidos nos países de destino previamente á súa incorporación.
4. Non poderán ter sido beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.
5. Os titulados doutro tipo de Ensinanzas Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións de títulos obtidos noutros países, non serán susceptibles de participar nesta convocatoria.


Solicitudes:

Tanto para as entidades colaboradoras, como para os beneficiarios, as solicitides cumprimentaranse a través  os formularios da aplicación informática dispoñible na web http://www.mecd.gob.es, no enlace habilitado para a xestión do programa ARGO.

Deberase cubrir toda a información solicitada que vai acordo coas especificacións sinaladas nos capítulos II e III da presente resolución de convocatoria.

Os interesados poderán rexistrarse durante os tres anos de vixencia do programa.

Tagged with:
Publicado en novas

Proxecto Yuzz

yuzz A Consellería de Traballo e Benestar colabora coa fundación Santander Universidades e o CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) para desenvolver a quinta edición do PROXECTO YUZZ en Galicia.

O Programa YUZZ “Jóvenes con Ideas” pretende a promoción do talento e do espíritu emprendedor entre a mocidade.
Para elo presentan un concurso  dirixido a mozos e mozas con idades comprendidas entre  os 18 e 31 anos e que teñan unha idea emprendedora e  innovadora
As bases do concurso están na páxina web www.yuzz.org
O proxecto desenvolverase entre marzo e novembro interrompéndose o mes de agosto.
Os candidatos deben cumprimentar o formulario de inscrición dispoñible na web do Programa YUZZ:  http://www.yuzz.org/participa

O mellor proxecto de cada temática viaxará unha semana a Silicon Valley. Ademáis os tres mellores proxectos a nivel nacional obterán premios en metálico de 30.000, 20.000 e 10.000 euros cada un.

En Galicia hai dous centros YUZZ: en Santiago de Compostela (centro de novas tecnoloxias)e Vigo (edifico gota de leche ao caron do concello).
O prazo de inscrición on line remata o 4 de maio.

Contacto do Centro YUZZ en Santiago:

Dirección: Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia Rúa Airas Nunes, s/n – Conxo
Teléfono: 881997812
Email: yuzzsantiago@gmail.com

Publicado en novas

Praxide, prácticas en empresas alemanas

PRÁCTICAS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA EN EMPRESAS ALEMANAS – PRÁXIDE”

Convocatoria

A presente convocatoria, de carácter permanente, ten como obxectivo seleccionar un máximo de 24 participantes que realizarán as mobilidades en diferentes grupos. Os devanditos grupos, a modo estimativo, sairían para Alemaña cada tres meses, a partir da segunda quincena de maio.

Os participantes realizarán as súas prácticas laborais en empresas alemás situadas no distrito de Enzkreis, no Lander de Baden-Württemberg, con estanzas de 12 semanas de duración, incluíndo un período de preparación cultural, pedagóxica e lingüística.

As axudas para a realización das prácticas laborais inclúen os seguintes conceptos:
2.1. Viaxes e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña á poboación de destino dos participantes
2.2. Aloxamento e axuda á manutención no país de destino durante o tempo que dure a estanza
2.3. Prácticas formativas nunha empresa do país de destino
2.4. Seguimento e control da actividade formativa de cada participante
2.5. Preparación cultural, pedagóxica e lingüística dos participantes
2.6. Seguro de responsabilidade civil, enfermidade, accidente, invalidez, asistencia e repatriación
2.7. Acreditación de competencias profesionais adquiridas mediante a certificación da empresa de acollida e o certificado “Europass-Mobility-Mobility, así como o Pasaporte de Linguas.

Poderán concorrer á concesión das estanzas formativas do Proxecto PRAXIDE as persoas que cumpran os seguintes requisitos:


3.1. Ter entre 18 e 30 anos e estar empadroado nalgúns dos municipios da provincia da Coruña.
3.2. Ser traballador en activo ou, preferentemente, en situación de desemprego.
3.3. Estar en posesión dunha titulación de Ciclo Medio ou Superior de Formación Profesional e/ou Estudos Universitarios, nalgún dos sectores profesionais que se citan:

-Secretaría e oficina

-Fabricación e procesado

-Hostalaría e restauración

- Sanidade

-Traballo social e orientación

3.4. Os solicitantes deberán concorrer á realización dunha entrevista persoal, así como á realización dunha proba de coñecemento de alemán e inglés.
3.5. Non percibir axudas adicionais da Comisión Europea para o mesmo período de tempo.
3.6. Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa Leonardo dáVinci, na súa versión PLM. Terán prioridade aqueles solicitantes que non gozasen con anterioridade dunha mobilidade dentro do conxunto de axudas posibles do Programa de Aprendizaxe Permanente.

As estanzas terán unha duración de 12 semanas, correspondendo as 2 primeiras, polo menos, á realización dun curso de idiomas, a cargo da entidade de acollida, tras as cales, os participantes levarán a cabo 9 semanas de prácticas en empresas do sector de formación de cada participante e conforme ao seu perfil profesional

Como a convocatoria é permanente e, ao longo do período de execución do proxecto, se irá preparando o envío de varios grupos de bolseiros (que, a modo estimativo, sairían cada tres meses a partir da segunda quincena de maio), poderán presentarse solicitudes de participación dende o día seguinte á publicación desta convocatoria no BOP, ata o 14.12.2014.

Tagged with: , ,
Publicado en novas

Contratación de 3 técnicos/as de turismo. Concello de Ribeira

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de tres técnicos/as para a atención das oficinas municipais de información turística de Ribeira.

Convocatoria

Titulacións requeridas:

Técnico superior en información e comercialización turística, técnico superior en guía, información e asistencia turística, técnico en empresas e actividades turísticas, que se deberá acreditar mediante documento oficial expedido polo organismo competente. Tamén serán admitidos os diplomados ou licenciados en turismo.

O sistema de selección:

É o de OPOSICIÓN LIBRE, que consistirá na realización dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: proba de avaliación de coñecementos.–De carácter obrigatorio, consistente en contestar por escrito, no tempo máximo dunha hora, un cuestionario de cincuenta (50) preguntas tipo test, relativas á historia de Riveira e a súa Comarca, á realidade física e xeográfica do termo municipal e aos recursos patrimoniais e turísticos que posúe.

Este exercicio é eliminatorio, e valorarase ata o máximo de 10 puntos (a razón de 0,2 puntos cada resposta correcta), sendo excluídos os participantes que non acaden o mínimo de 6 puntos (30 respostas correctas).

Segundo exercicio: proba de coñecemento do idioma inglés.–De carácter obrigatorio e non eliminatorio. Consistirá na realización dunha proba oral sobre o coñecemento do idioma inglés mediante unha conversa de cada aspirante con membros do Tribunal Cualificador ou os expertos que este determine e que terá unha duración máxima de dez (10) minutos. Este exercicio será cualificado entre 0 (cero) e 10 (dez) puntos.

Tipo de contrato:

Os contratos formalizaranse baixo a modalidade de duración determinada, por obra ou servizo determinado, a tempo parcial (30 horas semanais), en horario que se distribuirá segundo as necesidades e organización do servizo, en quendas de mañá, ou de tarde, tódolos días da semana, cos descansos que regulamentariamente correspondan.

Bolsa de emprego:

A lista complementaria de reserva prevista na Base 8.ª constituirase nunha bolsa de emprego, á que se acudirá para o caso de que algunha das prazas contratadas ó abeiro desta convocatoria quedase definitivamente vacante por algunha circunstancia ou para realizar algunha substitución temporal con reserva de praza (referida a estas prazas).

Os/as aspirantes que resultasen nomeados no proceso regulado nestas bases, unha vez rematada a duración dos contratos laborais ao que estas se refiren, pasarán a formar parte desta bolsa na orde que lle corresponda póla súa puntuación.

Prazo: 10 días naturais ( publicado o 21 de abril no BOP)

 

 

Tagged with:
Publicado en novas

Axudas para contratos predoutorais

Concesión de subvenciones para financiar 50 contratos predoutorais para a formación de doutores nos centros públicos de investigación agraria e alimentaria dependentes das Comunidades Autónomas e no INIA.

Prioridades temáticas e liñas de investigación prioritarias sinálanse respectivamente nos Anexos 1 e 2

Convocatoria

Bolseiros:Poderán ser candidatos a ser contratados polos beneficiarios con cargo ás subvencións e nas condicións establecidas na presente convocatoria as persoas físicas que cumpran os requisitos que se establecen no artigo 3.3.a) da Orde ECC/2278/2013, do 26 de novembro.Prazo:

1. O prazo para a presentación tanto das solicitudes de subvención coma das candidaturas dos que aspiren a ser contratado polos beneficiarios será de quince días hábiles e comezará o día seguinte da publicación no «Boletín Oficial do Estado» da presente convocatoria.

2. Os interesados en participar na convocatoria como beneficiarios das subvencións cuxa concesión se regula na presente convocatoria presentarán a súa solicitude no formulario electrónico dispoñible na web do INIA   http://www.inia.es.

 

Publicado en novas

Programa Innocámaras

Este programa permite á empresa o desenvolvemento subvencionado de plans de apoio á innovación, para a incorporación de solucións innovadoras nas súas estratexias de actuación.

A empresa contará cun asesor experto en innovación que o guiará no proceso, e con outras accións complementarias de reforzo sobre as posibilidades da innovación e o coñecemento entre as pemes.

As convocatorias de axudas, publicadas por cada cámara de comercio para as súas respectivas demarcacións, así como o modelo de solicitude de participación, poderán descargarse das seguintes páxinas web:

A Coruña: www.camaracoruna.com

Lugo: www.camaralugo.com

Ourense: www.camaraourense.com

Pontevedra: www.camarapontevedra.com

Santiago de Compostela: www.camaracompostela.com

Tui: www.camaratui.com

Vilagarcía de Arousa: www.camaravilagarcia.com

Vigo: www.camaravigo.com

Publicado en novas

Certame teatro autores noveis

 

O “Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música” convoca o premio de Teatro para autores noveis “Calderón de la Barca”

Convocatoria

Enténdese por autor novel aquel que aínda non estrease de forma pública máis dunha obra en circuítos de exhibición con rendementos de despacho.

Requisitos das obras:
Os solicitantes deberán presentar obras teatrais de tema orixinal cuxa duración sexa a normal dun espectáculo dramático completo, non admitíndose pezas de teatro breve, nin adaptacións. As obras poderán estar escritas en calquera das linguas oficiais de España.
Non se admitirán obras teatrais premiadas noutros concursos, nin estreadas publicamente, nin tampouco as publicadas en calquera soporte ou medio de difusión.
Cada solicitante pode participar cunha única obra na convocatoria.
A dotación económica do Premio é de 10.000,00 euros

O prazo para a presentación de solicitudes será de trinta días naturais (ata o 11 de maio)

Tagged with: ,
Publicado en novas

Bolsas Fullbright

Seis bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte/Fulbright para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América

Convocatoria

Requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española.
b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Excepcionalmente, aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean homologados polo Ministerio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a bolsa, os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles permita o acceso a estudos de postgrao en centros de Estados Unidos.
c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos presentada con carácter previo á concesión da bolsa. Se os candidatos propostos non achegan este documento antes do 30 de xuño de 2014, poderán gozar da bolsa.
d) Non poderán obter a condición de beneficiarios as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, ou sexan debedores por reintegro de subvencións nos termos establecidos no artigo 21 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.As bolsas inclúen financiamento para os seguintes conceptos:


a) Billete de ida e volta, compra de libros e outros materiais e gastos varios: $2.300. No caso de que o bolseiro asistise a un curso preacadémico: $2.600.
b) Asignación mensual de 1.500 a 2.100 dólares, segundo universidade ou centro de destino, en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais durante o período autorizado de estanza nos Estados Unidos de América.
c) Gastos de matrícula e taxas obrigatorias da universidade ou centro especializado de destino (máximo de 34.000 dólares).
2. Os bolseiros Fulbright participan no único programa de intercambio avalado polos gobernos dos dous países. Os bolseiros contan co apoio da Comisión binacional e dos organismos xestores en Estados Unidos que, de forma gratuíta para eles, lles prestarán os seguintes servizos:
a) Seguimento coas universidades estadounidenses, xestión e administración posterior á bolsa.
b) Orientación previa á saída de España e un curso de verán, preacadémico, nunha universidade estadounidense cando proceda.
c) Servizos de apoio, xestión e asesoría a través da rede de oficinas rexionais en EUA
d) Participación en seminarios e actividades culturais e artísticas que se organicen en nome e polo Programa Fulbright, suxeito á dispoñibilidade de fondos do Goberno de EUA
e) Subscrición dunha póliza de seguro de enfermidade e accidente para o bolseiro de ata 100.000 dólares.
f) Preparación e xestión do visado «Exchange Visitor (J-1)» para o bolseiro e os visados (J-2) para os familiares que viaxen ao seu cargo.

Prazo: trinta días naturais. Ata o 11 de maio

Tagged with:
Publicado en novas

Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones en tu buzón de correo electrónico.

Únete aos outros 1.924 segidores


Contacto e Redes Sociais

Estadística empreg@
 • 244,689 visitas
Calendario empreg@
Agosto 2014
L M Me X V S D
« Xun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 • Promotor/a 23 Agosto, 2014
 • Director (Emprendedor/Distribuidor) 23 Agosto, 2014
 • Comercial autonomo galicia pinturas de metal 23 Agosto, 2014
 • Cocinero autónomo en activo para presentaciones y demostraciones de producto a tiempo parcial 23 Agosto, 2014
 • Task force vigo 23 Agosto, 2014
 • Director Comercial Franquiciado 23 Agosto, 2014
 • Gestor de activos inmobiliarios 23 Agosto, 2014
 • OPERARIO CORTE PESCADO 22 Agosto, 2014
 • Camarer@s zona CAMBRE. 22 Agosto, 2014
 • Trabaja a tiempo parcial ( cosmetica ) 22 Agosto, 2014
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
%d bloggers like this: