Praxide, prácticas en empresas alemanas

PRÁCTICAS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA EN EMPRESAS ALEMANAS – PRÁXIDE”

Convocatoria

A presente convocatoria, de carácter permanente, ten como obxectivo seleccionar un máximo de 24 participantes que realizarán as mobilidades en diferentes grupos. Os devanditos grupos, a modo estimativo, sairían para Alemaña cada tres meses, a partir da segunda quincena de maio.

Os participantes realizarán as súas prácticas laborais en empresas alemás situadas no distrito de Enzkreis, no Lander de Baden-Württemberg, con estanzas de 12 semanas de duración, incluíndo un período de preparación cultural, pedagóxica e lingüística.

As axudas para a realización das prácticas laborais inclúen os seguintes conceptos:
2.1. Viaxes e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña á poboación de destino dos participantes
2.2. Aloxamento e axuda á manutención no país de destino durante o tempo que dure a estanza
2.3. Prácticas formativas nunha empresa do país de destino
2.4. Seguimento e control da actividade formativa de cada participante
2.5. Preparación cultural, pedagóxica e lingüística dos participantes
2.6. Seguro de responsabilidade civil, enfermidade, accidente, invalidez, asistencia e repatriación
2.7. Acreditación de competencias profesionais adquiridas mediante a certificación da empresa de acollida e o certificado “Europass-Mobility-Mobility, así como o Pasaporte de Linguas.

Poderán concorrer á concesión das estanzas formativas do Proxecto PRAXIDE as persoas que cumpran os seguintes requisitos:


3.1. Ter entre 18 e 30 anos e estar empadroado nalgúns dos municipios da provincia da Coruña.
3.2. Ser traballador en activo ou, preferentemente, en situación de desemprego.
3.3. Estar en posesión dunha titulación de Ciclo Medio ou Superior de Formación Profesional e/ou Estudos Universitarios, nalgún dos sectores profesionais que se citan:

-Secretaría e oficina

-Fabricación e procesado

-Hostalaría e restauración

- Sanidade

-Traballo social e orientación

3.4. Os solicitantes deberán concorrer á realización dunha entrevista persoal, así como á realización dunha proba de coñecemento de alemán e inglés.
3.5. Non percibir axudas adicionais da Comisión Europea para o mesmo período de tempo.
3.6. Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa Leonardo dáVinci, na súa versión PLM. Terán prioridade aqueles solicitantes que non gozasen con anterioridade dunha mobilidade dentro do conxunto de axudas posibles do Programa de Aprendizaxe Permanente.

As estanzas terán unha duración de 12 semanas, correspondendo as 2 primeiras, polo menos, á realización dun curso de idiomas, a cargo da entidade de acollida, tras as cales, os participantes levarán a cabo 9 semanas de prácticas en empresas do sector de formación de cada participante e conforme ao seu perfil profesional

Como a convocatoria é permanente e, ao longo do período de execución do proxecto, se irá preparando o envío de varios grupos de bolseiros (que, a modo estimativo, sairían cada tres meses a partir da segunda quincena de maio), poderán presentarse solicitudes de participación dende o día seguinte á publicación desta convocatoria no BOP, ata o 14.12.2014.

Etiquetado con: , ,
Publicado en novas

Contratación de 3 técnicos/as de turismo. Concello de Ribeira

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de tres técnicos/as para a atención das oficinas municipais de información turística de Ribeira.

Convocatoria

Titulacións requeridas:

Técnico superior en información e comercialización turística, técnico superior en guía, información e asistencia turística, técnico en empresas e actividades turísticas, que se deberá acreditar mediante documento oficial expedido polo organismo competente. Tamén serán admitidos os diplomados ou licenciados en turismo.

O sistema de selección:

É o de OPOSICIÓN LIBRE, que consistirá na realización dos seguintes exercicios:

Primeiro exercicio: proba de avaliación de coñecementos.–De carácter obrigatorio, consistente en contestar por escrito, no tempo máximo dunha hora, un cuestionario de cincuenta (50) preguntas tipo test, relativas á historia de Riveira e a súa Comarca, á realidade física e xeográfica do termo municipal e aos recursos patrimoniais e turísticos que posúe.

Este exercicio é eliminatorio, e valorarase ata o máximo de 10 puntos (a razón de 0,2 puntos cada resposta correcta), sendo excluídos os participantes que non acaden o mínimo de 6 puntos (30 respostas correctas).

Segundo exercicio: proba de coñecemento do idioma inglés.–De carácter obrigatorio e non eliminatorio. Consistirá na realización dunha proba oral sobre o coñecemento do idioma inglés mediante unha conversa de cada aspirante con membros do Tribunal Cualificador ou os expertos que este determine e que terá unha duración máxima de dez (10) minutos. Este exercicio será cualificado entre 0 (cero) e 10 (dez) puntos.

Tipo de contrato:

Os contratos formalizaranse baixo a modalidade de duración determinada, por obra ou servizo determinado, a tempo parcial (30 horas semanais), en horario que se distribuirá segundo as necesidades e organización do servizo, en quendas de mañá, ou de tarde, tódolos días da semana, cos descansos que regulamentariamente correspondan.

Bolsa de emprego:

A lista complementaria de reserva prevista na Base 8.ª constituirase nunha bolsa de emprego, á que se acudirá para o caso de que algunha das prazas contratadas ó abeiro desta convocatoria quedase definitivamente vacante por algunha circunstancia ou para realizar algunha substitución temporal con reserva de praza (referida a estas prazas).

Os/as aspirantes que resultasen nomeados no proceso regulado nestas bases, unha vez rematada a duración dos contratos laborais ao que estas se refiren, pasarán a formar parte desta bolsa na orde que lle corresponda póla súa puntuación.

Prazo: 10 días naturais ( publicado o 21 de abril no BOP)

 

 

Etiquetado con:
Publicado en novas

Axudas para contratos predoutorais

Concesión de subvenciones para financiar 50 contratos predoutorais para a formación de doutores nos centros públicos de investigación agraria e alimentaria dependentes das Comunidades Autónomas e no INIA.

Prioridades temáticas e liñas de investigación prioritarias sinálanse respectivamente nos Anexos 1 e 2

Convocatoria

Bolseiros:Poderán ser candidatos a ser contratados polos beneficiarios con cargo ás subvencións e nas condicións establecidas na presente convocatoria as persoas físicas que cumpran os requisitos que se establecen no artigo 3.3.a) da Orde ECC/2278/2013, do 26 de novembro.Prazo:

1. O prazo para a presentación tanto das solicitudes de subvención coma das candidaturas dos que aspiren a ser contratado polos beneficiarios será de quince días hábiles e comezará o día seguinte da publicación no «Boletín Oficial do Estado» da presente convocatoria.

2. Os interesados en participar na convocatoria como beneficiarios das subvencións cuxa concesión se regula na presente convocatoria presentarán a súa solicitude no formulario electrónico dispoñible na web do INIA   http://www.inia.es.

 

Publicado en novas

Programa Innocámaras

Este programa permite á empresa o desenvolvemento subvencionado de plans de apoio á innovación, para a incorporación de solucións innovadoras nas súas estratexias de actuación.

A empresa contará cun asesor experto en innovación que o guiará no proceso, e con outras accións complementarias de reforzo sobre as posibilidades da innovación e o coñecemento entre as pemes.

As convocatorias de axudas, publicadas por cada cámara de comercio para as súas respectivas demarcacións, así como o modelo de solicitude de participación, poderán descargarse das seguintes páxinas web:

A Coruña: www.camaracoruna.com

Lugo: www.camaralugo.com

Ourense: www.camaraourense.com

Pontevedra: www.camarapontevedra.com

Santiago de Compostela: www.camaracompostela.com

Tui: www.camaratui.com

Vilagarcía de Arousa: www.camaravilagarcia.com

Vigo: www.camaravigo.com

Publicado en novas

Certame teatro autores noveis

 

O “Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música” convoca o premio de Teatro para autores noveis “Calderón de la Barca”

Convocatoria

Enténdese por autor novel aquel que aínda non estrease de forma pública máis dunha obra en circuítos de exhibición con rendementos de despacho.

Requisitos das obras:
Os solicitantes deberán presentar obras teatrais de tema orixinal cuxa duración sexa a normal dun espectáculo dramático completo, non admitíndose pezas de teatro breve, nin adaptacións. As obras poderán estar escritas en calquera das linguas oficiais de España.
Non se admitirán obras teatrais premiadas noutros concursos, nin estreadas publicamente, nin tampouco as publicadas en calquera soporte ou medio de difusión.
Cada solicitante pode participar cunha única obra na convocatoria.
A dotación económica do Premio é de 10.000,00 euros

O prazo para a presentación de solicitudes será de trinta días naturais (ata o 11 de maio)

Etiquetado con: ,
Publicado en novas

Bolsas Fullbright

Seis bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte/Fulbright para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América

Convocatoria

Requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española.
b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Excepcionalmente, aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean homologados polo Ministerio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a bolsa, os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles permita o acceso a estudos de postgrao en centros de Estados Unidos.
c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos presentada con carácter previo á concesión da bolsa. Se os candidatos propostos non achegan este documento antes do 30 de xuño de 2014, poderán gozar da bolsa.
d) Non poderán obter a condición de beneficiarios as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, ou sexan debedores por reintegro de subvencións nos termos establecidos no artigo 21 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.As bolsas inclúen financiamento para os seguintes conceptos:


a) Billete de ida e volta, compra de libros e outros materiais e gastos varios: $2.300. No caso de que o bolseiro asistise a un curso preacadémico: $2.600.
b) Asignación mensual de 1.500 a 2.100 dólares, segundo universidade ou centro de destino, en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais durante o período autorizado de estanza nos Estados Unidos de América.
c) Gastos de matrícula e taxas obrigatorias da universidade ou centro especializado de destino (máximo de 34.000 dólares).
2. Os bolseiros Fulbright participan no único programa de intercambio avalado polos gobernos dos dous países. Os bolseiros contan co apoio da Comisión binacional e dos organismos xestores en Estados Unidos que, de forma gratuíta para eles, lles prestarán os seguintes servizos:
a) Seguimento coas universidades estadounidenses, xestión e administración posterior á bolsa.
b) Orientación previa á saída de España e un curso de verán, preacadémico, nunha universidade estadounidense cando proceda.
c) Servizos de apoio, xestión e asesoría a través da rede de oficinas rexionais en EUA
d) Participación en seminarios e actividades culturais e artísticas que se organicen en nome e polo Programa Fulbright, suxeito á dispoñibilidade de fondos do Goberno de EUA
e) Subscrición dunha póliza de seguro de enfermidade e accidente para o bolseiro de ata 100.000 dólares.
f) Preparación e xestión do visado «Exchange Visitor (J-1)» para o bolseiro e os visados (J-2) para os familiares que viaxen ao seu cargo.

Prazo: trinta días naturais. Ata o 11 de maio

Etiquetado con:
Publicado en novas

Boletíns de emprego

Revista Semanal da Rede Galega de Informacion Xuvenil. 7/04/2014

Boletín de ofertas de emprego da Axencia Local de Colocación de Santiago. 14/04/2014

Boletín Ponteemprego do Proxecto ILES. 9/04/2014

Etiquetado con: , , ,
Publicado en novas

Oferta de traballo. Concello de Boiro

Prazas de auxiliares de policía para o Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca proceso de selección para a confección dunha lista para a cobertura temporal de prazas de auxiliares de policía local.

A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro dende as 9:00 h. do 15/04/2014 ata as 13:30 h. do 28/04/2014.

As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial ou nesta web

Etiquetado con: , ,
Publicado en novas

Certame fotográfico

A Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello do Porriño, convoca para este ano 2014 a
8º edición do Certame fotográfico Viaxando.

Convocatoria- Páxina 58

Destinatarios: mozos e mozas de entre 12 e 35 anos.

Temática das fotografías a presentar: versará sobre calquera aspecto relacionado cas viaxes
realizadas polos mozos/as participantes.

Premio: unha Tablet valorada en 236,85 euros.

As fotografías entregaranse nas instalacions das OMIX do Porriño , A Guarda, Baiona, Gondomar,

Tomiño, Salceda de Caselas, O Rosal e no Espazo xove de Tui nos seús horarios de atención ó público.

prazo rematará o 15 de setembro do 2014 .

 

 

Etiquetado con:
Publicado en novas

VI Premio de Investigación Fermín Bouza Brey

O concello de Ponteareas convoca o IV Premio de Investigación Fermín Bouza Brey.

Convocatoria - Páxina 56

Poderán optar a este premio proxectos de investigación científica sobre historia, arte, arqueoloxía, etnografía, literatura ou ciencias sociais que necesariamente deben ter como referente o municipio de Ponteareas e complementariamente a comarca de O Condado.

O Premio “Fermín Bouza Brey” estará dotado con 3.000 euros.

O prazo de presentación remata o 30 de abril de 2014

Etiquetado con: , , ,
Publicado en novas

Formación en hostalaría. Concello de Riveira

O Concello de Riveira informa dun novo curso de formación dirixido ao sector hostaleiro

Master Class: “O servizo de mesa”

Datas: 28 de abril e 9 de maio

Horarios: Grupo mañá: 10:00-13:00 h; Grupo tarde: 16:30 – 19:30 h

INSCRICIÓN GRATUÍTA en horario de 9 a 14 h no Centro Cultural Lustres Rivas, ou no teléfono 981835650.

Ao remate do curso recibirá un diploma, que acreditará o aproveitamento da formación recibida.

cartel_hostaleria_master_class

Etiquetado con: , , ,
Publicado en novas

Campus científicos de verán

Axudas para realizar “Campus científicos de Verán” para alumnos de Ensino Secundario Obrigatorio ou primeiro curso de Bacharelato, na especialidade de Ciencias e Tecnoloxía, 960 prazas para cada caso.

Convocatoria BOE núm 79, 1 abril 2014

 

Os Campus terán lugar do 29 de xuño ao 26 de xullo de 2014, en catro quendas de 7 días:

- Primeira quenda de estudantes de 1. º de Bacharelato: do 29 de xuño ao 5 de xullo.
- Segunda quenda de estudantes de 1. º de Bacharelato: do 6 ao 12 de xullo.
- Primeira quenda de estudantes de 4. º de ESO: do 13 ao 19 de xullo.
- Segunda quenda de estudantes de 4. º de ESO: do 20 ao 26 de xullo.
Desenvolveranse en institutos e/ou departamentos de investigación adscritos aos Campus de Excelencia Internacional (CEI) ou Rexional (CER), nas seguintes universidades:
Universidade Autónoma de Madrid, Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Castela-A Mancha, Universidade de Extremadura, Universidade de Granada, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Universidade de Huelva, Universidade de Murcia, Universidade de Oviedo, Universidade Politécnica de Cataluña, Universidade Rovira i Virgili, Universidade de Salamanca, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Sevilla, Universidade de Valencia e Universidade de Vigo.

Requisitos necesarios para poder participar nos Campus:
a) Estar a cursar, no ano académico 2013-2014, ensinanzas de cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou primeiro curso de Bacharelato da especialidade de Ciencias e Tecnoloxía, do sistema educativo español.
b) Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 1996.
c) Non ter sido adxudicatario dunha axuda, despois de participar nun proxecto, en edicións anteriores do Programa Campus Científico de Verán.
d) Ter obtido unha nota media no curso escolar 2012-2013 igual ou superior a 7,50 puntos.
e) Estar situado nun lugar de orde de prelación de solicitudes que lle permita a obtención dunha das axudas convocadas, tal e como consta no artigo 7 das presentes bases.

Os alumnos que obteñan praza, deberán aboar a cantidade de 80 euros, en concepto de matriculación.

Prazo de presentación: 20 días hábiles  (ata o 26 de abril).

Etiquetado con: , , , ,
Publicado en novas

117 prazas profesores secundaria

Convocatoria

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria convoca procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convócanse  117 prazas no corpo de profesores de ensino secundario mediante o sistema de concurso-oposición

Solicitudes: deberán efectuarse pola internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no seguinte enderezo http://www.edu.xunta.es/oposicions, e deberá imprimirse a instancia que se presentará, xunto coa documentación acreditativa, nalgún dos lugares previsto no punto 3.5. desta convocatoria.

Na instancia consignaranse os códigos do corpo e disciplinas que figuran nas bases desta convocatoria.

Non poderá presentarse máis dunha solicitude de participación para un mesmo corpo, salvo que se opte por máis dunha especialidade. Non obstante, a presentación de máis dunha solicitude non garante que o persoal aspirante poida asistir ao acto de presentación e/ou á realización das probas de máis dunha especialidade.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia ( foi publicado o 26 de marzo, remataría o 15 de abril).

Publicado en novas

Axudas ensinanzas artísticas

Axudas complementarias ao Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas aos/ás estudantes de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia

Convocatoria (DOG nº64, 2 abril 2014)

 

Requisitos:

a) Ser cidadán da Comunidade Europea ou estranxeiro non comunitario con residencia legalizada no Estado español.

b) Estar matriculado no curso 2013/14 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores nesta comunidade autónoma.

c) Ter obtido unha bolsa Erasmus de mobilidade por estudos no curso 2013/14.

d) Que a duración mínima da estadía, para os efectos de concesión de bolsa, sexa de tres meses, e a máxima, de nove meses.

e) Non ter gozado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.

 

Contía:

– Un trimestre: 240 euros.

– Un semestre: 480 euros.

– Curso completo: 720 euros.

 

Prazo: 1 mes

 

Etiquetado con: , ,
Publicado en novas

Axudas universitarios

Axudas destinadas a estudantes universitarios que por causas sobrevenidas teñan dificultades para continuar os estudos.

Convocatoria ( DOG nº 64 , 6 de abril 2013)

Requisitos:

a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida ou imprevista (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor legal, desemprego do sustentador principal, enfermidade grave, violencia doméstica, vítimas de actos terroristas, separación, divorcio, ruína ou quebra familiar e outras circunstancias non recollidas que sendo xustificadas repercutan na situación socioeconómica familiar).

b) Que a situación sobrevida ou imprevista acontecese durante o actual curso académico 2013/14.

c) Estar matriculado, no curso académico 2013/14, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia.

d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual para o ano 2014 é dicir 5.122,60 euros (426,88 euros mensuais, incluída nesta contía a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias).

e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazo de presentación das solicitudes:

– Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

– Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 1 de setembro de 2014.

 

Contía:

Limiares de renda Contía da axuda
Ata 3.600 € 2.500 euros
De 3.601 € a 4.100 € 2.000 euros
De 4.101 € a 4.600 € 1.500 euros
De 4.601 € a 5.122,60 € 1.250 euros

Prazo de presentación das solicitudes:

– Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

– Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 1 de setembro de 2014.

Publicado en novas


Contacto e Redes Sociais

Estadística empreg@
 • 237,104 visitas
Calendario empreg@
Abril 2014
L M Me X V S D
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
 • Distribuidoras para reuniones a domicilio 25 Abril, 2014
 • Asesor/a comercial 25 Abril, 2014
 • Recepcionista 25 Abril, 2014
 • PROMOTORES para ONG - trabajo a media jornada 25 Abril, 2014
 • Abre tu centro Opencel sin inversión 25 Abril, 2014
 • Responsable Comercial 25 Abril, 2014
 • Director/a comercial (bodega) 25 Abril, 2014
 • DELEGADO VENTAS SECTOR BEBIDAS GALICIA 24 Abril, 2014
 • Controller Financiero y de Gestión 24 Abril, 2014
 • Dependienta de cigarrillos electrónicos 24 Abril, 2014
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Follow empreg@ on WordPress.com
%d bloggers like this: